Tegevused‎ > ‎

2000

Vormsi oma toode - saare traditsioonide ja kultuuripärandi edasikandja


Projekti sihtgrupiks olid Vormsi saare aianduse ja käsitööga tegelevad inimesed ning eesmärgiks oli Vormsi elanike majandusliku konkurentsivõime tõstmine, samuti traditsiooniliste elualade (käsitöö ja aiandus) edendamine. Toimusid õppepäevad aianduse ja mahepõllumajanduse alal, kus esinejateks olid lektorid Tallinna Botaanikaaiast, Tartu Ökoloogiliste Tehnoloogiate keskusest ning Lääne maavalitsusest. Korraldati õppereise, külastati Hiiumaa käsitöötegijaid, osaleti Mardilaadal ning toimusid käsitöötoad, kus õpetati viltimist ja paberi valmistamist.

Projekti, finantseeriti põhiosas maakondlikust Kohaliku omaalgatuse programmist.


Minu kodupaik Vormsil

Projetki eesmärkideks oli Vormis laste koolikonflikti vähendamine ja ühiskonnasiseste võimalike kondfliktide ennetamine, kooli ja kodu vaheliste sidemete tugevdamine. Projekti käigus viidi läbi seminarid lastevanematele, toimus teatrietendus. Saare lastega tehtava koolivälise töö mitmekesistamist ja avardamist teostati teemapäevade läbiviimisega. Projekti raames toimus Vormsil 2000. a. suvel lastelaager, et pakkuda lastele eakohast ühistegevust. 

Projekti rahastas põhiosas Lääne maavalitsus, toetas Lääne maakonna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna alaealiste komisjon. 
 


Suuremõisa park – osa saare kultuuripärandist

Projekti eesmärgiks oli paremini tundma õppida oma kodusaart ja selle ajalooväärtusi. Projekti raames korrastati 2000. a. suvel talgute korras Vormsi Suuremõisa parki, niideti, koristati risu ning raiuti võsa. Talgutest võtsid osa nii Vormsi lapsed, Libatse koolilapsed, väljaspool saart õppivad noored ning Eesti Väikesaarte Noorte Ühenduse liikmed. Lisaks koristamisele räägiti talgulistele Suuremõisa ajaloost. 

Projekti rahastati programmi Kodukant Läänemaa kaudu. 

 

Vald biosfääri kaitsealal

Vormsi valla kuulumine Lääne-Eesti Saarestiku biosfääri kaitseala koosseisu seab kõikidele planeeringuprotsessidele täiendavad nõuded. Projekti eesmärk on avalike (nt. looduskaitseliste) ning erahuve tasakaalustava planeerimise võimalikkuse tõestamine Vormsi valla näitel ja kasutuskõlbliku planeerimismudeli koostamine. Vormsi vallaga koostöös teostatud ja KIK poolt rahastatud projekti võib käsitleda kui andmete koondamist ja eeltööd valla üldplaneeringu koostamiseks. 

 

Vormsi valla arengukava 2001-2010

Valla agerengukava koostamise algas 2000. a. kevadel Vormsi vallavolikogu. MTÜ Läänerannik oli arengukava projekti koostajaks ning koostamise protsessi läbiviijaks. Toimusid arutelud erinevate arenguvisioonide ja -stsenaariumite osas, korraldati rahvakoosolek ja viidi läbi koosolekuid teemade kaupa, pandi kirja tegevuskava. Vormsi valla arengukavaga on võimalik tutvuda Vormsi raamatukogus ja internetis: Vormsi valla arengukava. 

 

Säästvale metsamajandusele suunatud geoinfosüsteemi (GIS) väljatöötamine ja rakendamine Vormsi saarel kohalike metsade parema haldamise, majandamise ja kaitse eesmärkidel.

Tegemist oli koostööprojektiga Läänemaa Metsaameti ja Biosfääri kaitseala Läänemaa keskuse vahel. Projekti eesmärgiks on luua tänapäevastel andmeside- ja töötlusvahenditel põhinev metsade säästlikku majandamist, haldamist ja kaitset hõlbustav geoinfosüsteem, mis rahuldaks nii saare erametsade konsultandi kui ka BK Läänemaa keskuse kui Vormsi maastikukaitseala valitseja vajadused vastava informatsiooni käsitlemisel. Samuti on kaugemaks eesmärgiks vajaliku info kättesaadavaks tegemine kõigile saare metsaomanikele. Koondatud ning süstematiseeritud on kogu saare metsandusega seotud informatsioon ja tehtud võimalikuks selle käsitlemine geoinfosüsteemis.