Tegevused‎ > ‎

2005

Praktilised seminarid koolidele "Ulukid, nende elupaigad ja hooldamine" (2005) 

SA Keskkonnainvesteeringute poolt finantseeritud maakondliku keskkonnateadlikkuse programme projekt , mille raames tutvustati lastele,õpetajatele ja lapsevanematele kodukandi ulukeid ,nende bioloogiat ja elupaiku, hooldamisvõtteid, seoseid loodushoiu ja majandamisega. Õppused viidi läbi looduses Marimetsa kaitsealal ning lasteaedades ja koolides Kullamaa ja Lihula vallas. Õppegrupid viidi ulukite elupaikadesse, kus tehti ka praktilisi hooldetöid - lehisvihtade ja tammetõrude varumine, soolakute valmistamine. Projekti läbiviijaks oli jahindusbioloog Kalev Sootalu. 

 

Vormsi - üks Eesti väikesaartest (2003 - 2004)

Tegemist on õppefilmiga, mis näitab Vormsi ja tema maastike arengut ning tutvustab saare loodust ja loodusväärtusi. Filmi tegija on OÜ Hansaposter ; filmi saab vaadata Vormsi maastikukaitseala Rumpo teabekeskuses. 
Filmi eestikeelse variandi valmimist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

Hullo-Prästviigi matkarada (2004)

Kujundati Hullo – Prästviigi matkarada. Tehes ringi umber järve, tuleb matkajal läbida 10 km. Rada võib läbida ka lõikude kaupa. Suurallika juures on teabetahvel, mööda puhastatud metsarada saab järve kaldal oleva Raviallikani, kuhu paigaldati vaatlustorn. Koostati voldik, mille huviline saab endale printida.
Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

Vormsi maavarad (2004)

Koostati voldik, mis sisaldab praktilist informatsiooni maaomanikule maa-ainese ja maavara kaevandamise kohta, vajalike uuringute ja toimingute kohta asja seadustamisel. Voldikul on Vormsi pinnakattekaart (Kadastik, Kalm, 2001). 


 
Üldhariduskoolide õpilaste ja õpetajate keskkonnaalane koolitus (2000 - 2004) 

Projekti eesmärgiks on anda Väinamere piirkonna loodushuvilistele lastele ja õpetajatele teadmisi kodukoha loodusest, suurendada nende keskkonnaalast teadlikkust ja kujundada neis loodussäästlikku eluviisi. Läbi on viidud Säästupäev, mille raames toimusid talgud Saxby rannas, arutelud majapidamisjäätmete vähendamisest ja kogumisest ning töötuba paberi meisterdamisest. Igal aastal leiavad aset teemakohased üritusd metsanädala ja looduskaitsekuu raames. 

Vormsi lapsed osalevad rahvusvahelises keskkonnaprogrammis GLOBE, mille raames teostatakse atmosfääri-, mulla-, vee- ja taimkettevaatlusi mille käigus kogutud andmed avalikustatakse internetis. Globe raames on Vormsi sõpruskooliks Rogne kool Norras. Rogne kool on külastanud Vormsit ja Vormsi lapsed osalesid rahvusahelises Globe laagris Norras. 

Vormsi lapsed osalevad mitmetes keskkonnaprojektides: Tiigriretk, Tere, kevad, NatureWatch. Nende projekitde raames tehakse loodusvaatlusi ja korraldatakse õppekäike. 

Koos Väinamereäärsete koolidega käib tegevus GreenSpots Väinameri raames. 2002. a. toimus õpilaste keskonnakonverents Väinameri 2000. 2002. aasta mais olid teiste koolide õpilased ja õpetajad Vormsil, et saarega tutvuda. Toimus matk Svibyst Rumposse, et tutvuda rannikutaimede ja – lindudega, Rumpos saadi ülevaade saare looduskaitsekorraldusest. Võisteldi maastikumängus, mille käigus tutvuti saare loodus- ja ajaloomälestistega. 

Juba viis aastat on toimunud suvine looduslaager koos Libatse lastega. 2004. aasta laagri teemaks on “Rannik ja meri”. Lisaks puhkusele ja pallimängudele tehakse jõukohast tööd, kuulatakse kohalikku loodust ja kultuurilugu tundvate inimeste selgitusi ja mälestusi. 

Laste juhendajateks on looduseriala spetsialistid, õpetajad ürituste korraldajaks on MTÜ Läänerannik. Projekti rahastas KIK keskkonnateadlikkuse programmi raames, abi on andnud Läänemaa keskkonnateenistus. 

Loe lisaks:
        www.globe.gov