Tegevused‎ > ‎

Green Belt

Läänemere rohevöö - Baltic Green Belt

Visioon: luua Barentsi merest Musta mereni kulgev ökoloogiline võrgustik mis oleks ülemaailmseks piiriülese koostöö eeskujuks loodushoiu ja jätkusuutliku arengu vallas.

Rohevöö – mis see on?

Endiste sotsialismimaade Läänemere-äärsete riikide noortel on tänapäeval raske mõista, miks veel kaks aastakümmet tagasi pärast päikeseloojangut randa ei võinud minna, miks paadiga merele minek oli keelatud, miks öösiti valgustasid mereääri hiiglaslikud prožektorid, miks rannajoon iga päev sõna otseses mõttes läbi kammiti... 

See oli ala, mis ei tähistanud vaid riigipiiri, vaid barjäär, mis eraldas kaht süsteemi.

Ala mere ja maismaa piiril iseloomustab looduslik mitmekesisus ning meie rannikualad on rikkad loodusväärtuste poolest. Siin esinevad laiud ja karid, madal rannikumeri ja laguunid, soo- ja rooalad, ranna- , puisniidud ja looalad, luited ja rannavallid, kadastikud ja loodusmetsad on elupaigaks rikkalikule elustikule. Sageli on see väärtus kujunenud just looduse ja inimese mõistlikus koostöös. Nende väärtuste säilitamiseks on looduskaitseliselt väärtuslikel aladel moodustatud kaitsealad. 

Viimastel aastakümnetel on suurenenud koormus rannikualadele ja siinsetele loodusväärtustele laieneva suvemajade ja sadamate ehitusega ning sageli läheb see vastuollu loodushoiu põhimõtetega. See surve suureneb veelgi ja sageli ei peeta säästva arengu põhimõtteid millekski. 

Mitmed Euroopa direktiivid, nagu Loodusdirektiiv ja Linnudirektiiv, Rannikualade integreeritud majandamise direktiiv (ICZM), Vee raamdirektiiv ning saastuse kompleksset vältimist ja kontrolli käsitlev direktiiv on pannud aluse rahvuslikele seadusesätetele, mis Läänemere ranniku hoidmist soodustavad. Samas tuleks neid ülaltpoolt algatatud tegevusi toetada ühiskondliku initsiatiiviga. Et toetada rannikualade loodusväärtuste säilimist ja nende alade säästvat majandamist, ongi algatatud projekt Läänemere Rohevöö. 


Läänemere Rohevöö projekti peamised eesmärgid:

  • - Rohevöö põhimõtteid järgiva ökoloogilise võrgustiku väljaarendamine;
  • - valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, ülikoolide ja rannaalade jätkusuutliku arenguga tegelevate ametkondade koostöö; 
  • - keskkonna ja loodusvarade kaitse, Läänemere piirkonna rannikuala veestiku ökoloogilise seisundi parandamine (eutrofeerumine, reoveeprobleem, põllumajandus, turism);
  • - HELCOM-i Läänemere kaitse programmi tegevuskava rakendamise toetamine. 
  • - rannaalade kaitset käsitlevate rahvusvaheliste lepete rakendamise hindamine Läänemere Rohevöö alal; 
  • - rannaalade jätkusuutliku arendamise kitsaskohtade ja edukuse indikaatorite kindlaks tegemine;
  • - EL Läänemere strateegia toetamine, kaitsetes loodusalasid ja eluslooduse mitmekesisust. 

Läänemere Rohevöö projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist Läänemere Regiooni Programmi läbi.

Projekti juhiks on Kieli Ülikool Saksamaal - www.uni-kiel.de

 
 
 
 
 MTÜ Läänerannik   Projekti rahastab osaliselt Euroopa Liit