Tegevused‎ > ‎Keskkonnateadlikkus‎ > ‎

2005

2005. aasta I voor
KIK maakondlikule keskkonnateadlikkuse programmi I vooru laekus 16 projektitaotlust

2005. aasta II voor

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 15. märts. 
Taotluste esitamise vormi saab KIK kodulehelt http://www.kik.ee/rahvuslik_programm_taotlemine_vorm.html

Projektitaotlused palume saata aadressil 
MTÜ Läänerannik, 
Vormsi 91301
Läänemaa

Lisainformatsioon 
Elle Puurmann
Telefon 47 29 430 või 5174811


Üldine ülevaade keskkonnateadlikkuse olukorrast maakonnas 2004. aastal 

Keskkonnateadlikkuse arendamiseks Läänemaal on olemas suhteliselt hea eeldus. Lisaks kaitsealadele ja Läänemaa Keskkonnateenistusele tegelevad keskkonnateadlikkuse edendamisega mitmed mittetulundusühingud, kelle otsene eesmärk või üks eesmärkidest on keskkonnaharidus: Läänemaa Linnuklubi (tuntud linnuretked), Kullamaa Arboreetum (looduse vahendamise retked), MTÜ Läänerannik, Silma Märgala jt. ; aktiivsed on mitmed koolid ja lasteaiad. 

2004. aastal toetati maakondliku töörühma ettepanekul maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi raames KIK nõukogu poolt kokku 28 projekti läbiviimist kogusummas 222 500 krooni. Sihtfinantseerimise lepingud sõlmiti 26 projekti osas, kogusummas 188 600 krooni. Maakondlikku programmi on laekunud kõigis kolmes voorus tunduvalt rohkem rahataotlusi, kui on võimalik rahuldada. 

Programmi tulemusena: 
- arendati läbi ümbritseva keskkonna parema tundmaõppimise ja praktilise tegevuse laste ja noorte oskust loodust vaadata ja tunnetada ning see aitab kaasa keskkonnaalase vastutustunde ning keskkonda säästva mõttelaadi ja eluviisi kujundamisele (Kullamaa Arboreetumi õppekäigud ja looduse vahendamise kursus , Lihula Gümnaasiumi õppereisid ja õpimapid, Uuemõisa Algkooli kodupargi korrastamine, Metsküla Kultuuriühingu ja Metsküla Algkooli looduses õppimise tunnid, FIE Helen Koppa korraldatud talgulaager jt) 

- laienes õpetatud looduse vahendajate ring maakonnas (Lihula Rahvaülikooli ja Silma LKA loodusgiidide koolitused) , 

- anti välja keskkonnatemaatilisi õppematerjale ja trükiseid (Matsalu RP, Silma LKA, Peraküla kompass ). 

KIK poolt toetatud Peraküla teatri projekt Noortelaager “Looduslapsed” esitati 2004. aasta Keskkonnateokese nominendiks ja sai preemia 5000 krooni. 

Nimetatud organisatsioonid ja koolid olidki 2004. aastal aktiivsemad ja tulemuslikumad KIK-i projektide kirjutajad ja elluviijad . 

Eraldi viidi läbi õppepäevi keskkonnateadlikkuse temaatikaga tegelejatele. 25. augustil toimus KIK keskkonnateadlikkuse maakondliku programmi teabepäev neile, kes on meie programmist toetust saanud kui ka neile, kes kavatsevad seda taotleda. Projektidele rahade taotlemisest ja aruandlusest rääkisid KIK-i programmi spetsialist Angelika Versh ja siseaudiitor Mai Palm. 25. oktoobril toimus õppepäev, milles osalesid Läänemaa õpetajad ja loodusharidusega tegelevate organisatsioonide esindajad. Eesmärgiks oli vahetada kogemusi ja selgitada välja vajalikud sammud ühises tegevuses ning pakkuda projektitaotlejatele võimalust partnerite leidmiseks. 

Arutelu tulemusena tõdeti, et tähtis on, et kujuneks koostöövõrgustik koolide ja loodushariduslike tugikeskuste vahel (asutused, mittetulundusühingud ja ettevõtjad, kes pakuvad õppekäike loodusesse; kohad, kus on võimalik saada keskkonnaalast teavet), mis toetaks laste õpitegevust ja noorte igakülgset arengut. Sellisteks tugikeskusteks on Läänemaal Matsalu Rahvuspargi Penijõe keskus, Silma Looduskaitseala keskused Saare mõisas Noarootsis ja Rumpos Vormsil, Kullamaa Arboreetum, Riigimetsa Majandamise Keskuse Nõva Looduskool, ettevõte Kumari Reisid jt. Rakendamisel on ühtne maakondlik keskkonnaürituste ja ühiste keskkonnaalaste koolituste kalender. Koolidele on vaja soovitusi läbiva teema Keskkond ja säästev areng avamiseks kooli õppekavas ning õpetajatele õues õppimise kursus.

Informatsiooni KIK keskkonnateadlikkus programmi ja rahastamise kohta ning ülevaateid tublide tegijate paremate kogemuste kohta on ilmunud maakonnalehes Lääne Elu.