Tutvustus

MTÜ Läänerannik tegevuse eesmärgiks on oma põhilises tegevuspiirkonnas, Lääne-Eestis, kohaliku elu edendamine ning uuenduslike ja alternatiivsete arenguteede otsimine nii kohalikus majanduselus üldse kui ka piirkonna traditsioonilistes tegevusalades nagu põllu- ja metsamajandus, turism, käsitöö ning rannakalandus. Oma eesmärkide saavutamisel arvestab ühing alalhoidlikkuse ja säästva arengu printsiipe ning saarte ja rannikumere kohta käivaid looduskaitselisi nõudeid.

MTÜ Läänerannik on asutatud 1999. aastal. Oma tegevust arendab organisatsioon nii uurimuslike kui ka rakenduslike projektide elluviimise kaudu. Tegevusele leitakse rahastamist erinevate fondide ja organisatsioonide läbi. Aktiivset koostööd tehakse teiste sarnastel eesmärkidel tegutsevate ühingute, organisatsioonide ja asutustega. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:
  • otsib kontakti ja informeerib oma tegevussuundadest võimalikult laia ühingu tegevuspiirkonnaga seotud ja ka praegu seal huve omavaid füüsiliste ja juriidiliste isikute ringi; 
  • koostab, vahendab ja otsib rahastajaid erinevatele eesmärgipärastele arendusprojektidele; 
  • tegeleb kohalikku elu edendavate piirkondlike innovaatiliste, samuti traditsioonilist majandustegevust ja rannakultuuri säilitamist soodustavate ning turismialaste projektide juhtimise ja vahetu elluviimisega; 
  • teostab ja vahendab rakenduslikke uurimistöid, mis käsitlevad piirkonna loodust ja selle ressursse ning inimese ja looduskeskkonna vahelisi suhteid; 
  • teostab ja vahendab arengu- ja kaitsekorralduskavade koostamist; 
  • tegeleb eesmärgipärase koolitus- ja kirjastustegevusega; 
  • osaleb piirkondlikus planeerimistegevuses; 
  • püüab ühendada innovaatilisuse ja säästvuse aspekte piirkondlikus arengus.